PROGRAMA PER LA DIVERSITAT

Garantir l'accés a l'activitat esportiva de les persones amb discapacitat

La Fundació Barça implementa el projecte Per la Diversitat a la ciutat de Barcelona, adreçat a un grup específic d’infants i joves que presenten diversitat funcional.  A través de la metodologia FutbolNet en format extraescolar, té l’objectiu de possibilitar l’accés a l’activitat física i a l’esport a infants i joves que no n’havien tingut abans a causa de diferents barreres. Des del 2015 hi han participat un total de 141 infants i joves. 
A partir de les avaluacions s’ha vist que: el 86% dels participants milloren en la seva autopercepció pel que fa a quan van començar a participar al projecte.

Transversalització de la inclusió a tots els projectes a Catalunya

La Fundació promou que tots els projectes amb FutbolNet a Catalunya siguin recursos  inclusius (grups formats per infants i joves amb i sense diversitat funcional). Durant la temporada 2018-19, un total de 520 infants i joves han format part de projectes inclusius. Del total, 24 infants i joves presenten diversitat funcional (4,62%). 

Gràcies a les avaluacions, es mostra que el projecte contribueix a un canvi de mirada vers la diversitat funcional. En aquest sentit, el 83% de les famílies consideren que FutbolNet té incidència en el canvi de percepció de la diversitat funcional entre els companys de joc i entre els diferents agents de la comunitat.

VIDEOS

La Fundació Barça treballa per la inclusió de persones amb diversitat funcional utilitzant la metodologia FutbolNet