AVÍS LEGAL

 

1. Titularitat del domini www.fcbarcelona.com

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), s’informa els usuaris que la titularitat d’aquest domini és de la Fundació Privada Futbol Club Barcelona (en endavant FFCB o la FUNDACIÓ), amb seu social a l’avinguda Arístides Maillol, S/N, 08028 Barcelona, CIF G60627445, inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número de registre 835 i correu electrònic de contacte  fundacio@fcbarcelona.cat. Objecte i àmbit d'aplicació

Les presents condicions d’ús de la web, https://fundacio.fcbarcelona.cat/ , tenen com a objecte regular la posada a disposició i accés de forma gratuïta al públic en general i a les persones interessades en les activitats de la FUNDACIÓ, de la informació institucional, social, així com programes, campanyes o col·laboracions de la FFCB o per tercers col·laboradors d’aquesta, que puguin ser d’interès per a l’usuari.

L’usuari està subjecte a les polítiques i condicions vigents en el moment en què utilitzi la pàgina web present, a excepció que per llei o decisió de l’organisme competent s’hagin de fer els canvis adients amb caràcter retroactiu en les polítiques o condicions esmentades. En aquest sentit, la FFCB es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ, modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la web, de la configuració i de la presentació d'aquesta i de les condicions d'accés. Per tant, es recomana als usuaris que consultin assíduament les condicions que es determinen en la nota legal present.

El mer ús i navegació per la web, així com el fet de sol•licitar informació o, al seu cas, registrar-se o demanar informació (p. e. partició en determinats programes), suposen l’acceptació com a usuari, sense reserves de cap tipus, de totes i cadascuna de les condicions generals d’accés i ús presents, i al seu cas, de registre i contractació.

2. Prestació del servei

La FUNDACIÓ no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la web o al seu contingut, ni que aquesta es trobi lliure de virus, ni de qualsevol altre element que pugui produir alteracions en el sistema informàtic de l’usuari. La FFCB farà, sempre que sigui possible i que les tasques no siguin de difícil execució, tot el que calgui per restablir les comunicacions i corregir els errors, tan aviat com en tingui notícia, dels errors, de les desconnexions o de la falta d'actualització en els continguts.

La FUNDACIÓ no es fa responsable dels perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels usuaris, motivats per causes alienes a la FFCB, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació per la web, ni dels retards o bloqueigs en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o en altres sistemes electrònics, ni de la impossibilitat de donar el servei o permetre l’accés per causes no imputables a la FUNDACIÓ, degudes a l’usuari, a tercers, o a supòsits de força major.

3. Informació subministrada a la web

En el cas que en algun moment es produís alguna errada a la informació publicada a la web, es procedirà immediatament a esmenar-la. Així mateix, és possible que els continguts de la web es puguin mostrar, en ocasions, com a informació provisional.

4. Propietat intel·lectual i industrial

Els textos, imatges, logos, signes distintius, sons, animacions, vídeos, codis font i resta de continguts inclosos a la web són propietat de la FUNDACIÓ, que en disposa al seu cas del dret d’ús i explotació i, en tal sentit, es converteixen en obres protegides per la legislació aplicable en matèria de propietat intel•lectual i industrial, nacional i internacional vigent en cada moment. Per aquesta raó, queda terminantment prohibida l’explotació total o parcial de qualssevol dels continguts (text, "logotip", imatges, dissenys, etc.) que apareixen a la web de la FFCB, així com la còpia, reproducció, adaptació, modificació o transformació dels continguts de la web si no és amb la prèvia aprovació de la FUNDACIÓ, que, en tot cas, haurà de ser expressa i per escrit.

5. Hiperenllaços i/o "links"

Entre els seus continguts, el portal de la FFCB pot incloure enllaços amb altres webs gestionades per tercers amb objecte de facilitar l’accés de l’usuari a informació bescanviable a través d’Internet. No obstant això, la FUNDACIÓ no es responsabilitza de l’existència d’enllaços entre els tercers i altres webs alienes a la FFCB. Els enllaços facilitats al web de la FUNDACIÓ tenen finalitats informatives per a l’usuari de la web de la FFCB, però en cap cas situa la FUNDACIÓ en una posició de garant i/o de part ofertant dels serveis i/o informació que es puguin oferir per tercers per mitjà dels enllaços.

Segons l’anterior, la FFCB declina qualsevol responsabilitat pels serveis i/o informació que es presti en altres pàgines web enllaçades amb aquesta web. La FUNDACIÓ no controla ni exerceix cap tipus de supervisió quan inclou un "link" a la web https://fundacio.fcbarcelona.cat/ . No obstant, la utilització de "links" a altres pàgines web no suposa, de cap manera, responsabilització ni apropiació del contingut d'aquestes, i no es pot entendre, tampoc, que es produeix cap tasca de supervisió ni aprovació dels canvis i informacions que s'hi realitzin. La FFCB aconsella els visitants a les altres pàgines web esmentades que consultin les eventuals condicions legals que s’hi exposin.

Queda expressament prohibida la introducció d’hiperenllaços amb finalitats publicitàries, comercials o d’associació a pàgines web alienes a la FUNDACIÓ, que permetin l’accés a la web de la FFCB sense consentiment i/o autorització expressa prèvia. En tot cas, l’existència d’hiperenllaços a llocs web aliens a la FFCB, no implicarà en cap cas l’existència de relacions comercials, mercantils o de qualsevol altra índole amb el titular de la pàgina web on s’estableixi l’hiperenllaç, ni l’acceptació per part de la FUNDACIÓ dels seus continguts, opinions, ni serveis.

6. Responsabilitat continguts dels hiperenllaços

La FFCB no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin deure a:

 • El funcionament, la disponibilitat, l'accessibilitat o la continuïtat dels llocs enllaçats.

 • El manteniment de la informació, els continguts o els serveis existents en els llocs enllaçats.

 • La prestació o la transmissió de la informació, els continguts o els serveis existents en aquests llocs.

 • La qualitat, la licitud i la fiabilitat dels continguts i els serveis existents en els llocs enllaçats.

 • L'incompliment de la llei, la moral i els bons costums com a conseqüència de la difusió, l'emmagatzematge i la posada a disposició dels continguts subministrats per tercers.

 • La infracció de drets de propietat intel•lectual o industrial, drets a l’honor, intimitat personal, familiar, a la imatge de les persones o comunicació d’informació personal per part de tercers.

 • La realització d'actes de competència deslleial i publicitat il·lícita.

 • Falta de veracitat, exactitud o actualitat d'aquests continguts.

7. Condicions d'ús de la web per part dels usuaris

L’accés a la pàgina web https://fundacio.fcbarcelona.cat/ , és voluntari. Amb caràcter general, l’usuari s’obliga a utilitzar la web, els continguts i els serveis que s’hi ofereixin, de forma diligent, correcta i lícita, així com en compliment de les condicions generals presents, i les advertències especials o les instruccions d’ús contingudes en aquestes o a la web, i a obrar sempre conforme a la llei, als bons costums i a les exigències de la bona fe, utilitzant la diligència deguda, i abstenint-se d’utilitzar la web de qualsevol forma que pugui impedir-ne, danyar-ne o deteriorar-ne el normal funcionament, els béns i drets de la FFCB, els seus proveïdors, la resta d’usuaris o en general de qualsevol tercer. Queda prohibit l’accés al portal web així com el seu ús als menors d’edat sense el consentiment exprés dels seus pares o representants legals.

Concretament, durant la utilització de la web https://fundacio.fcbarcelona.cat/ , l’usuari s’obliga a:

 • No reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant hiperenllaç, el web de la FUNDACIÓ ni cap dels seus continguts, si no és amb autorització expressa, escrita i conferida per persona de la FFCB amb poder suficient a tals efectes.

 • No suprimir, eludir o manipular el "copyright" i la resta de dades identificatives dels drets dels seus titulars incorporats als continguts, així com als dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d’informació que puguin contenir els continguts.

 • No alterar, reprogramar, modificar, adaptar ni traduir el codi font d’aquesta pàgina web. Tota reproducció parcial o total del codi font de la pàgina web en qualsevol suport i per qualsevol raó es considerarà una còpia no autoritzada.

 • No introduir, emmagatzemar o difondre, a la web o des d'aquesta, qualsevol informació o material que pugui i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contraries a la bona fe i al ordre públic; ii) ser difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, incitador a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma, atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, la normativa vigent.

 • No introduir, emmagatzemar o difondre, a la web o des d'aquesta, cap programa, dades, virus, codi o qualsevol altre dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys a la web, a qualsevol dels serveis, o a qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de la FUNDACIÓ, de qualsevol altre usuari, dels patrocinadors, col•laboradors, proveïdors, etc. de la FFCB o en general a qualsevol tercer.

 • No realitzar activitats publicitàries o d’explotació comercial a través de la web, i no utilitzar-ne els continguts i la informació per remetre publicitat, per enviar missatges amb qualsevol altre finalitat comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.

 • No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’altres en la utilització de la web o de qualsevol dels seus serveis, incloent-hi la utilització, en el seu cas, de contrasenyes o claus d’accés de tercers o de qualsevol altra forma.

 • No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de la FUNDACIÓ, els seus patrocinadors, col•laboradors, proveïdors o tercers.

 • No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la web qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel•lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, i, en general, cap contingut del qual no ostentarà, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a disposició de tercers.

En compliment de les disposicions legals vigents, l’adreça IP dels usuaris es guarda pel període de temps que es determina jurídicament, amb la finalitat de poder detectar el compliment de la legislació vigent per part dels usuaris. En el cas que es publiquessin continguts o es fessin comentaris que es poguessin considerar delictes, els administradors de la web podran bloquejar, rastrejar o esborrar qualsevol contingut o missatge segons els criteris expressats anteriorment.

El CLUB, es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al portal i/o serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions d'ús.

Sense perjudici de l'anterior el CLUB, perseguirà l'incompliment de les presents condicions d'ús, així com qualsevol utilització indeguda del portal, exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre per dret.

8. Registre

Generalment, la utilització dels serveis de la web no exigeix la subscripció o el registre previ dels usuaris. Ara bé, hi ha serveis, com ara la subscripció a butlletins o participació en determinats programes etc. en els quals és necessari registrar-se com a usuari de la web. Aquest registre es farà de la manera que s’indiqui expressament en el servei i les dades es tractaran únicament amb les finalitats i amb les garanties indicades a les notes legals dels formularis.

A tals efectes, l’usuari estarà obligat a facilitar informació pròpia, certa, veraç i lícita sobre les dades sol•licitades al formulari de registre d’usuari, i a mantenir-la actualitzada. L’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci. Per tant, la FFCB no es responsabilitza de la veracitat i l'exactitud de les dades proporcionades per l’usuari.

A més a més, si com a conseqüència del registre, es dotés l’usuari d’un nom d’usuari concret, clau i/o contrasenya, aquest es compromet a fer-ne un ús diligent i a mantenir-los en secret i a, custodiar-los, ja que són de caràcter personal i confidencial, i es compromet també a no cedir-ne l'ús a tercers, ja sigui temporalment o permanentment, ni a permetre-hi l’accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l’usuari la utilització dels serveis per qualsevol tercer il•legítim que faci servir a tal efecte una contrasenya a causa d’un ús no diligent o de la pèrdua d'aquest per part de l’usuari.

La FUNDACIÓ vetllarà en tot moment pels principis que regula la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i recaptarà únicament de manera obligatòria les dades imprescindibles per oferir els serveis del portal. Garanteix en tot moment les mesures adequades per aconseguir la seguretat i la integritat previstes legalment per a cada tipus de fitxer.

9. Exempció de responsabilitat de la FFCB

La FFCB en cap cas serà responsable de les circumstàncies que seguidament es relacionen, a títol enunciatiu i no limitatiu, ni tampoc dels danys que se’n puguin derivar, tota vegada que ni pot ni ha de garantir-les: a) possibles errors de seguretat que es poguessin produir pel fet d'utilitzar ordinadors infectats per virus informàtics; b) ús per part de tercers d’elements propietat de la FUNDACIÓ que confonguin la seva personalitat; c) infraccions dels drets de propietat industrial i intel•lectual per part de tercers; d) incompliments de tercers que puguin afectar els usuaris del web de la FFCB; e) manca de funcionament del web o d’algun dels seus serveis per causes alienes de la FUNDACIÓ; f) conseqüències derivades del mal funcionament del navegador o per ús de versions no actualitzades d'aquest.

La FFCB no serà responsable de l'incompliment de les condicions d'aquest avís legal per part dels usuaris, com tampoc de l'ús dels serveis i els continguts accessibles des del portal. Els danys i perjudicis que pugui causar la suplantació de personalitat d'un tercer efectuada per un usuari en qualsevol comunicació feta a través del portal serà responsabilitat de qui l'hagi efectuat, ja que la FUNDACIÓ no controla l'autenticitat dels continguts ni de les informacions subministrades pels usuaris del portal.

10. Política de privacitat. protecció de dades de caràcter personal.

L'Usuari podrà remetre a la FUNDACIÓ a les seves dades de caràcter personal a través dels diferents formularis que a aquest efecte apareixen a la pàgina web. Aquests formularis incorporen la corresponent Política de Privacitat on se l’informarà del tractament de les seves dades de caràcter personal, les finalitats del tractament, com exercir els seus drets, etc.

En qualsevol cas, si té cap dubte sobre el tractament de les seves dades personals per part de la FUNDACIÓ, pot posar-se en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a l'adreça postal indicada en l'apartat següent, a l'atenció del "Delegat de protecció de Dades", o bé per correu electrònic a l'adreça dpo@fcbarcelona.cat.

11. Consultes, sugeriments, queixes o reclamacions

Per a qualsevol suggeriment, consulta, queixa o reclamació, l’usuari pot adreçar-se a la FFCB, a través dels canals de comunicació actuals o futurs que determini en cada moment, tals com:

Telèfon: 902 1899 00 (Espanya) / + 34 93 496 36 00 (fora d’Espanya) Correu electrònic: fundacio@fcbarcelona.cat

Correu postal: Fundació Privada Futbol Club Barcelona, Avinguda Arístides Maillol, s/n, 08028 Barcelona (Espanya)

 

12. Cookies

La FFCB informa als usuaris que per millorar i facilitar la navegació, la web https://fundacio.fcbarcelona.cat/, utilitza dispositius d’implantació de Cookies i d'emmagatzematge d'IP. La cookie és un fitxer que es diposita a l’equip utilitzat per l’usuari, l'únic objectiu del qual és simplificar la navegació per la web (aquesta cookie no pot contenir virus ni ser executada, perquè no és un fitxer actiu). La cookie només pot ser llegida per la FUNDACIÓ i per l’usuari, i aquest la pot esborrar, accedint a les opcions del navegador.

Per a més informació, pot consultar la Política de Cookies.

13. Legislació aplicable i jurisdicció

Les condicions legals presents es regiran per la legislació catalana, espanyola i internacional que resulti aplicable.

En el supòsit que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o l'aplicació de les condicions legals presents, els jutjats o tribunals que, al seu cas, coneixeran l’assumpte, seran els que disposin la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, la qual s’atén, tractant-se de consumidors finals, al lloc del compliment de l'obligació o al del domicili de l’usuari.

En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, o que la gestió consisteixi en una compravenda realitzada per una empresa, ambdues parts, se sotmeten amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, als Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).

 
D’acord amb la Resolució del conseller de Justícia de 17/10/1994, es va inscriure amb el número 835 la constitució de la Fundació Privada Futbol Club Barcelona, com a fundació subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya