Marc Legal

Normativa aplicable a fundacions de catalunya

 

Normativa de Catalunya

Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública

 

Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

 

Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques

 

Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya

 

Ordre JUS/119/2017, de 14 de juny, per la qual es dóna publicitat a la relació de taxes vigents que gestiona el Departament de Justícia

 

Ordre JUS/37/2015, de 2 de març, per la qual es crea el Cens d'associacions i fundacions vinculades a partits polítics, vinculat als registres d'associacions i fundacions de la Generalitat de Catalunya

 

Ordre JUS/281/2006, de 6 de juny, per la qual es determinen els formularis i les condicions per a la presentació dels comptes anuals de les fundacions en suport digital o per via telemàtica

 

Resolució JUS/2815/2016, de 12 de desembre, per la qual s'aproven els criteris que han de regir el Pla d'actuació inspectora de fundacions per a l'any 2017

 

Normativa estatal

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

 

Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions

 

Llei 49/2002, de 23 de desembre, de 10 d'octubre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge