Els membres del Patronat de la Fundació del Futbol Club Barcelona no han rebut cap tipus de retribució (sous i salaris, plans de pensions) pel desenvolupament de la seva funció ni per qualsevol altra funció durant els exercicis acabats el 30 de juny de 2014 i 2013.

Així mateix, les remuneracions en concepte de sous percebuts per la direcció de la Fundació han estat a 30 de juny de 2014 i a 30 de juny de 2013 de 130.726 i 129.282 euros, respectivament. La direcció no ha percebut cap import addicional per altre concepte de retribució salarial.

A 30 de juny de 2014 i 2013, ni els membres del Patronat ni de la Direcció han rebut cap tipus d’acompte ni crèdit.