• Estatuts Fundació Futbol Club Barcelona - consultar
  • Llei 50/2002 26 de desembre de Fundacions
  • Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les Persones Jurídiques (entrada en vigor: 8 d'agosto de 2008) - Enllaç al document
  • Decret 43/2003, de 20 de febrer, pel qual s'aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions privades - Descarregar
  • Decret 37/1987, de 29 de gener, pel qual s'aprova la Instrucció per a l'organització i el funcionament del Protectorat de la Generalitat sobre les fundacions privades de Catalunya. DOGC número 807, de 23 de febrer de 1987 (correcció d'errades al DOGC número 833, de 29 d'abril de 1987).