I. Informació Institucional, Organitzativa i de Planificació

  1. Estatuts
  2. Normativa Aplicable
  3. Estructura Organitzativa

II. Informació Econòmica, Pressupostària i Estadística

  1. Contractes i convenis
  2. Subvencions i ajudes públiques
  3. Pressupostos (power point)
  4. Comptes anuals i auditoria
  5. Retribucions alts càrrecs i màxims responsables